Dobrodošli!

Naftni terminali - Živinice

Naftni terminali - Živinice

OBJEKTI

Skladište je kombinirano i sastoji se od skladišnog i distributivnog dijela za tekuća goriva te skladišnog prostora i manipulativnog dijela za UNP/TNG (ukapljeni naftni plin).

Postojeći objekti i instalacije:

- Punilište vagonskih cisterni

- Punilište kamionskih cisterni

- Tehnološka pumpaonica

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom, T-01, V=1.000m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom, T-02, V=500m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom, T-03, V=500m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim, krovom, T-04, V=5.000m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom, T-05, V=5.000m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom, T-06, V=2.700m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom, T-07, V=2.700m3

- Manipulativni spremnici 6x50 m3 i 2x100m3

- Skladište

- Upravna zgrada

- Dispečerski centar

- Plinosprem

- Jedinica za obradu plinske faze - VRU

- Aditiviranje

- Protupožarna pumpaonica

- Spremnici protupožarne vode

- Energana

- Spremnik za vodu

- Parking

- Sklonište

- Portirnica

- Spremnik za UNP V=1000 m3

- Pumpno kompresorska stanica

- Portirnica skladišta UNP-a

- Istakalište vagonskih cisterni UNP-a

- Punilište kamionskih cisterni UNP-a

Additional information