Dobrodošli!

Javni poziv za poslovnu suradnju - 2013.

Javni poziv za poslovnu suradnju

11.6.2013.

J A V N I  P O Z I V za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju sa PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, zakup kapaciteta za naftne derivate na terminalima Živinice, Blažuj-Sarajevo, Mostar i Bihać           

P U B L I C   A N N O U N C E M E N T  for expressions of interest for business cooperation with the company "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Lease of the capacity for petroleum products at terminals Živinice Blažuj-Sarajevo, Mostar and Bihac   


Na osnovu saglasnosti Nadzornog odbora Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, objavljujemo da raspisujemo

 

J A V N I   P O Z I V

za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju sa

PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

-zakup kapaciteta za naftne derivate na terminalima Živinice, Blažuj-Sarajevo, Mostar i Bihać

 

 

Oficijelni dokumenti:

1.   Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju,

2.   Opšti uslovi za sticanje statusa poslovnog partnera,  i

3.   Pozivni materijal,

se mogu pogledati i preuzeti na zvaničnoj web site: www.terminali.ba , Javni pozivi i oglasi - Aktualno

Ovaj Javni poziv će biti objavljen u  Službenom glasniku BiH dana 18.06.2013. godine.

Krajnji rok za prijavu po ovom Pozivu je 28.06.2013.godine do 12,00 sati.

 


 

U cilju izbora poslovnih partnera zainteresiranih za poslovnu saradnju sa Privrednim društvom za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacij“e d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, na osnovu Odluke sa XIV sjednice Nadzornog odbora PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, održane u Sarajevu 06.06.2013. godine, objavljujemo:

 

J A V N I   P O Z I V

za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju sa

Privrednim društvom „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  -zakup kapaciteta za naftne derivate na terminalima Živinice, Blažuj-Sarajevo, Mostar i Bihać  

 

 

1. PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo poziva zainteresirane domaće i strane firme koje su registrovane za jednu ili više sljedećih djelatnosti: proizvodnja, transport, promet, skladištenje i distribucija naftnih derivata, da iskažu svoj interes za poslovnom saradnjom – zakup skladišnih kapaciteta za naftne derivate na terminalima Živinice, Blažuj-Sarajevo, Mostar i Bihać, dostavljanjem Inicijalnih ponuda pod uslovima i na način naveden u„Opštim uslovima za sticanje statusa poslovnog partnera“.

2. Poslovna saradnja podrazumijeva: uzimanje u najam dijela skladišnih kapaciteta PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u viđenom stanju; poslovna saradnja u oblasti skladištenja obaveznih rezervi naftnih derivata Federacije BiH, te drugi vidovi poslovne saradnje od interesa za obje strane.

3.  „Opšti uslovi za sticanje statusa poslovnog partnera“  koji služe za sastavljanje Inicijalne ponude, zaintersirane firme mogu dobiti u Upravi društva  mailom, na zahtjev, ili preuzimanjem sa web stranice:  www.terminali.ba.

4. Firme koje ispunjavaju zahtjeve navedene u „Opštim uslovima za sticanje statusa poslovnog partnera“ i prihvate preduslove, te obezbijede traženu dokumentaciju, mogu steći status kvalifikovanih-prihvatljivih firmi za poslovnu saradnju sa privrednim društvom PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo. Nakon pomenute verifikacije njihovog statusa, Uprava će sa kvalifikovanim firmama nastaviti pregovore u cilju konkretizacije ugovora o poslovnoj saradnji.

5.  Ponuđači koji žele da iskažu interes za poslovnu saradnju treba da dostave sljedeće dokumente :

-       Kopiju registracije svoje firme, svojih zavisnih duštava i joint venture firmi,

-       Ime i prezime, broj telefona, broj fax-a i mail adresu kontakt  osobe za daljnje kontakte i davanje eventualnih dopunskih informacija,

-       U prilogu dopisa dostaviti i ovjerene dokumente, odgovore, izjave, informacije ili ponude, kako je definisano u „ Opštim uslovima“.

6. Zainteresirane firme Inicijalne ponude na jednom od službenih jezika u BiH, ili engleskom jeziku, mogu dostaviti lično, ili poštom na adresu: PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Hamdije Ćemerlića br.2/XIV, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije 28.06.2013. godine,  do 12,00 sati. 

7. Dodatne informacije koje mogu pomoći sastavljanju Inicijalne ponude mogu se zatražiti na telefon ++38733.703.786; faksom na broj 00387.33.613.479, ili na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Odgovori mogu biti , na izričit zahtjev,  dostavljeni i u pisanom obliku.

8.  PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo zadržavaju pravo, bez obaveze po ponuđača, da  ovaj Javni poziv otkažu u cijelosti ili jednim njegovim dijelom, ponove, dopune, ili da odgode na određeno vrijeme rješavanje započete procedure. Sve troškove učešća u ovom Javnom pozivu snose ponuđači, bez prava naknade bilo kakvih  troškova od strane PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

 


 

Opšti uslovi za sticanje statusa poslovnog partnera 

PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

 

1. Poslovni partner treba da bude domaća ili inostrana firma koja se bavi nekim od poslova:

proizvodnje, transporta, prometa, skladištenja, distribucije naftnih derivata.

 

Potrebno je da Ponuđač za one aktivnosti kojima se bavi dostavi informacije i kvalificirane pokazatelje za naftne derivate  prema sljedećoj specifikaciji:

a)  Proizvodni godišnji kapacitet (t):

b)  Broj maloprodajnih objekata u regiji:

- u vlasništvu,

- franšizi,

- zakupu i slično

c)  Promet u tonama na tržištima respektivno: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,Crna Gora, Kosovo:

      d)   Skladišne kapacitete u regiji (m³):

      e)   Ostalo što može afirmisati ponudu:

  Napomena: Podaci se mogu dati integralno za firmu ili pojedinačno za holding firmu, za subsidijarne firme, za joint venture firme ukoliko ih ponuđač ima. Specifikacija od a) od e) ponoviti onoliko puta koliko ima različitih porizvoda

2. Pogodni partner treba da ima međunarodne reference u oblastima kojima se bavi, a od interesa su  za PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Posebno će se cijeniti reference na  za nas interesantnom tržištu tj.  u regiji Mediterana i jugoistočne Evrope. Potrebno je da ponuđač pored informacija datih pod 1. dostavi informacije o svom organiziranom prisustvu u regiji kroz davanje informacija o sebi, o svojim zavisnim firmama ili joint venture firmama u kojima ima udio vlasništva i to u regiji definisanoj kao pod  1c). Podaci treba da sadrže:

-           Naziv firme ponuđača ili subsidijarne firme:

-           Broj uposlenih:

-           Godina registracije:

-           Podatak o prometu u 2011. i 2012.godini:

-           Ostalo što može afirmisati ponudu:

Napomena:Ponuđači ovdje trebaju dati informacije koje se javnog karaktera i koje nisu predmet poslovne tajne. Prethodnu specifikaciju ponoviti onoliko puta koliko ima pojedinačnih firmi.                                                                                                                                   

3. Pogodni partner treba da ima dugoročne ciljeve u oblasti naftne privrede u ovom području, što će dokazivati svojim  realizovanim investicijama u posljednjih pet godina u regionu kao pod 1c) ili planiranim aktivnostima u narednom periodu.

Potrebno je da ponuđač dostavi informaciju o nivou realiziranih investicija u regionu kao pod 1c) i po godinama.

4. Pogodni partner mora dati izjavu da će poštivati pozitivne zakone i podzakonske akte BIH i FBiH. Također, mora dati izjavu da će poštivati tehničke, tehnološke, protueksplozivne, protupožarne, metrološke i ekološke propise, odluke i preporuke koje su u vezi ispunjavanja relevantnih Evropskih direktiva u oblastima: energija, tehnička sigurnost, skladištenje, transport, distibucija derivata, ekologija, fiskalni sistem, i druge multi-interdisciplinarne oblasti.

5. U vezi uzimanja u najam kapaciteta za skladištenje naftnih derivata, pogodni partner zajedno sa povezanim licima (specificiranim pod tačkom 2.) će moći zakupiti najmanje 2.000 m³, a najviše 30% postojećih kapaciteta skladišnog prostora na jednom terminalu, osim u izuzetnim slučajevima od strateškog interesa za PD Terminali Federacije d.o.o.

Izuzetno od ograničenja datih u prethodnom stavu, ograničenje za davanje u najam kapaciteta za  LPG je minimalno 1000 m³ po terminalu. PD Terminali Federacije d.o.o. namjeravaju proširiti kapacitete za skladištenje LPG-a.

Ponuđači treba da na ovom mjestu daju informacije / ponudu na kojim lokacijama i pod kojim uslovima žele da stupe u poslovnu saradnju sa Terminalima Federacije d.o.o. u vezi najma određenih skladišnih kapaciteta. Ponuda treba najmanje da sadrži :

-           okvirnu potrebu zakupa skladišnih prostora, po lokacijama i po proizvodima,

-           period za koji se traži zakup,

-           za koga se traži zakup ( holding, zavisna firma, joint venture firma )

-           finansijske podatke ponude.

 

Minimalni finansijski podaci moraju sadržavati:

-ponuđenu okvirnu mjesečnu cijenu zakupa skladišnog prostora po lokacijama, izražene u jedinici EUR/m³:

-ponuđenu okvirnu cijenu  za izlaznu manipulaciju količinama koje bi skladištile na pojedinim terminalima, po lokacijama, izraženu u jedinici EUR/t:

-način plaćanja cijene zakupa:

6. Pogodni partner će moći zakupiti kapacitet pomenut u prethodnoj tački na period ne kraći od 2 godine i ne duži od 10 godina, osim  u izuzetnim slučajevima od strateškog interesa za Terminale Federacije d.o.o. Sarajevo.

Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo mogu dati  prednost  suradnji sa partnerom koji ima razvijen posao u regiji.

U vezi strateških interesa i planova ponuđači mogu na ovom mjestu da daju i sve druge prijedloge moguće saradnje, uzimajući u obzir organizacione i vlasničke karakteristike Terminala Federacije d.o.o

Napomena: Ovdje dati prijedlozi mogu i izaći iz okvira do sada registrovanih djelatnosti Terminala Federacije d.o.o. i mogu imati elemente prijedloga saradnje i od strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

7. Obzirom na mogućnost da neki ponuđač ponudi partnerstvo u obasti skladištenja obaveznih rezervi (prema  obavezama koje propisuje Direktiva Evropske Unije i prestojeći Zakon o nafti FBiH), pregovore oko takvih ponuda Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo će voditi u sklopu ove procedure, ali u dva odvojena postupka.

8. Pogodni partner neće zloupotrebljavati informacije koje dobije u ovoj proceduri i neće ugroziti  integritet PD „Terminali Federacije“ d.o.o..

Sve prethodno definisane Izjave-Informacije-Ponude od tačke 1 do 9 trebaju biti ovjerene potpisom odgovorne osobe  i pečatom firme.

Kao Prilog ovih „Opštih uslova“, odabrani Ponuđači mogu dobiti na uvid i skraćenu verziju „Tehničkih specifikacija“ za sanaciju svih 4 terminala.

 

 Sarajevo, juna 2013. godine               

 


 

Pozivni materijal

Privredno društvo za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo osnovano je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (sl. Novine FBiH br.60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05, 74/05).

“Terminali Federacije” d.o.o. su u 100% vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Obzirom na svoju ulogu u naftnom tržištu (Federacije) Bosne i Hercegovine definisanu kroz pomenute Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, stekli su se uslovi da se kroz Javni poziv zvanično saznaju interesi domaćih i stranih firmi, zainteresiranih za saradnju sa “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo.

Ovdje su date informacije o karakteristikama terminala koje su “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo preuzeli na korištenje i upravljanje, a koje su potrebne kako bi zainteresirane firme mogle definisati svoj interes za saradnjom prema Opštim uslovima:

1.       Prema odlukama Vlade FBiH Terminali Federacije d.o.o. su u posjed sljedećih terminala naftnih derivata: (nekada ih koristio Energopetrol d.d. Sarajevo)

 

Postojeći skladišni kapaciti terminala Blažuj - Sarajevo:

 

Oznaka

Kapacitet [m3]

Tip krova

Prečnik [m]

Visina [m]

R-01

 10.000

Plivajući

30,480

14,32

R-02

 5.000

Plivajući

24,384

12,80

R-03

 5.000

Plivajući

24,384

12,80

R-04

 2.000

Fiksni

15,240

12,80

R-05

 10.000

Fiksni

30,480

14,32

R-06

 10.000

Fiksni

30,480

14,32

Manipulativni rezervoari

300

Podzemni

   

UKUPNO

42.300

     

LPG

1.000

Sfera

12,5

 

 

Postojeći skladišni kapaciti terminala Živinice - Tuzla:

Oznaka

Kapacitet [m3]

Tip krova

Prečnik [m]

Visina [m]

T-01

1.000

Fiksni

15

6

T-02

500

Fiksni

10

7

T-03

500

Fiksni

10

7

T-04

5.000

Fiksni

24

12

T-05

5.000

Fiksni

24

12

T-06

2.700

Fiksni

20

9

T-07

2.700

Fiksni

20

9

Manipulativni rezervoari

500

Nadzemni

   

UKUPNO

17.800

     

LPG

1.000

Sfera

12,5

 

Postojeći skladišni kapaciti terminala Mostar:

Oznaka

Kapacitet [m3]

Tip krova

Prečnik [m]

Visina [m]

R-05

 6.800

Fiksni

24,384

14,32

R-06

 6.800

Plivajući

24,384

12,80

R-07

 6.800

Plivajući

24,384

12,80

R-08

 3.700

Plivajući

18,280

12,80

R-09

 2.500

Plivajući

15,240

14,32

R-10

 1.300

Plivajući

13,716

14,32

R-11

 2.800

Plivajući

17,860

13,50

R-12

 3.500

Plivajući

21,080

12,80

R-18

 2.800

Fiksni

17,188

12,80

Manipulativni rezervoari

300

Nadzemni

   

UKUPNO

37.300

     

LPG

1.000

Sfera

12,5

 

Postojeći skladišni kapaciti terminala Bihać:

Oznaka

Kapacitet [m3]

Tip krova

Prečnik [m]

Visina [m]

R-01

 2.700

Fiksni

20,00

9,00

R-02

 2.700

Fiksni

20,00

9,00

R-03

 5.000

Fiksni

24,40

12,00

R-04

 5.000

Fiksni

24,40

12,00

R-05

 2.700

Fiksni

20,00

9,00

Manipulativni rezervoari

200

Nadzemni

   

UKUPNO

18.300

     

 

Svi terminali imaju željeznički kolosjek sa istakačko-utakačkom opremom, i povezani su sa  Naftni terminali Federacije d.o.o.Ploče, R. Hrvatska, kapaciteta 81.250 m3.

 

2.       Cijena usluga i obima saradnje sa pojedinim odabranim pogodnim partnerom će se pojedinačno i posebno dogovarati i ugovoriti,  i to će biti naknadne pregovaračke procedure.

 

3.       Pregovore po ovom Javnom pozivu će u ime Terminala Federacije d.o.o. voditi Uprava. Generalni direktor će prema potrebama angažovati i druga relevantna i stručna lica.

 

4.       Rok za odgovor zainteresiranih partnera tj. za njihovu ponudu po Javnom pozivu definisan je u Javnom pozivu.

Ponuđači koji žele da iskažu interes za poslovnu saradnju treba da dostave sljedeće dokumente, kako je dato u Javnom pozivu :

·         kopiju registracije svoje firme, svojih zavisnih društava i joint venture firmi,

·         ime i prezime, broj telefona, broj fax-a i mail adresu kontakt  osobe za daljnje kontakte i davanje eventualnih dopunskih informacija

·         u prilogu dopisa dostaviti i ovjerene dokumente, odgovore, izjave, informacije ili ponude, kako je definisano u „Opštim uslovima“,

·         adresu firme.

5.       Terminali Federacije d.o.o. zadržavaju pravo, bez obaveze po ponuđača, da ovaj Javni poziv otkažu u cijelosti ili jednim njegovim dijelom, ponove, dopune, ili da odgode na određeno vrijeme rješavanje započete procedure.                

 

Additional information