Dobrodošli!

O NTF Ploče

NTF Ploče

 

Terminal tekućih tereta NTF-a d.o.o. Ploče nalazi se u Slobodnoj zoni luke Ploče. Prostorno zauzima cca 15 ha površine. Spremnički prostor čine spremnici sa zaštitnim armirano-betonskim sabirnim bazenom. Posjedujemo dvanaest spremnika za derivate ukupnog kapaciteta 81.218 m³.

Privez brodova ima postavljene četiri brodske ruke preko kojih se goriva istovaraju u spremnike kapaciteta do 1000 m³/sat. Dozvoljava se plovidba kanalom Vlaška do veza Terminala tekućih tereta brodovima čija ukupna težina ne prelazi 20000 t pridržavajući se postojećih odredbi odnosno propisanih restrikcija tj. uz maksimalno dozovoljeni gaz broda do 10,20 metara te uz obveznu asistenciju dva tegljača.

Punilište kamionskih cisterni se sastoji od tri otoka za gornje punjenje kamionskih cisterni te jednog otoka za gornje i donje punjenje. Punjenje kamionskih cisterni omogućeno je sa obje strane otoka tako da je moguće istovremeno punjenje osam kamionskih cisterni.

Punilište vagon cisterni je smješteno na dva kolosijeka sa osam utakačkih ruku kapaciteta 960 m3/sat. Zbog svog položaja NTF d.o.o. djeluje na području južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Additional information