Dobrodošli!

Naftni terminali - Mostar

Naftni terminali - Mostar

OBJEKTI

Skladište je kombinirano i sastoji se od skladišnog i distributivnog dijela za tekuća goriva te skladišnog prostora i manipulativnog dijela za UNP/TNG (ukapljeni naftni plin).

Postojeći objekti i instalacije:

- Portirnica

- Upravna zgrada i dispečerski centar

- Elektroenergetski blok

- Protupožarna pumpna stanica

- Garaže, radionice, vatrogasno spremište

- Kotlovnica sa spremnikom za lož ulje

- Sklonište

- Tehnološko-manipulativna pumpna stanica

- Separator zauljenih voda skladišta naftnih derivata

- Stražarnica

- Vaga

- Horizontalni, cilindrični, manipulativni, nadzemni rezervoari

- Punilište bačvi

- Otvoreno skladište bačvi

- Istakalište vagonskih i kamionskih cisterni

- Punilište kamionskih cisterni

- Parking za teška vozila

- Parking za osobna vozila

- Ograda

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom, R-5, V= 6.800m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom, R-6, V= 6.800 m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom, R-7, V= 6.800 m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom, R-8, V= 3.750 m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom, R-9, V= 2.500 m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom, R-10, V= 1.300 m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom, R-11, V=2.860m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom, R-12, V= 2.723 m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom, R-18, V= 2.744 m3

- Nadzemni rezervoar za vodu,V =1.400 m3

- Rezervoar zaUNP/TNG,V=1.000m3

- Pretakalište kamionskih cisterni za UNP-TNG

- Pumpno-kompresorska stanica za UNP-TNG

- Separator zauljenih voda skladišta UNP-a/TNG-a

Additional information