Dobrodošli!

LPG terminali - Mostar

LPG terminali - Mostar

Terminali Federacije d.o.o., u sklopu podružnice Mostar, na oko 15% površine terminala prostire se plinski LPG terminal.

 • Kuglasti spremnik tečnog plina – LPG
 • Metalna stepenišna konstrukcija do vrha spremnika
 • Pumpno kompresorska stanica
 • PP (protupožarna) instalacija za autocisterne na pretakalištu
 • Asfaltna cest
 • Portirska kuća
 • Rasvjetni stubovi
 • Rasvjetne lampe specijalne S izvedbe
 • Hidrantski priključci (1-9 kom)
 • Gromobran-radioaktivni

Plinski LPG terminal Mostar zauzima ukupnu površinu od 21000 m2. S jedne strane je odvojen od naselja visokom ogradom terminala, a s ostale tri, graniči sa zemljištem naftnog terminala. Također, odvojen je s mrežastom ogradom. Sav promet se odvija preko Glavne kapije Terminala Mostar.

Doprema tečnog naftnog gasa - LPG

Doprema tečnog, naftnog gasa LPG vrši se komionskim cisternama preko postojeće instalacije za istakanje. Utakačko/istakačko mjesto je natkriveno PP (protupožarnom) instalacijom, odnosno cijevnim konzolama s prskalicama na dužini 9m.
Za dopremu plina vagon cisternama postoje svi preduvjeti.

Pumpno kompresorska stanica

Pumpno kompresorska stanica od 30m2 je, sa betiniranim podom i ankerima za fiksiranje, ozidana ciglom i otvorenim krovom sa nastrešicom. Predviđeno je pretakanje tečne faze sa pumpama pojedinačnog kapaciteta 30 m3/h, dva komada, radna i rezervna (trenutno ne postoje). Pretakanje parne faze je predviđeno kompresorima 48 m3/h, dva komada, radni i rezervni. Kompresori tipa Tight-Ceri, Milano, Italija su i sada na svojim pozicijama.

Skladištenje tečnog naftnog gasa

Skladišti se u kuglasti rezevoar kapaciteta 1000 m3, koji se nalazi u centru plinskog LPG Terminala, na koji se može popeti metalnom stepenišnom konstrukcijom. Rezervoar je pušten u upotrebu 1991. od strane izvođača u kooperaciji kombinata Kraljevo i poljske firme Cebela-Kielce. Terminal je ukupno bio u pogonu svega pola godine.

 

Tehničke karakteristike kuglastog rezervoara
Nazivna zapremina zapremina 1000m3
Spoljni prečnik 12460 mm
Debljina zida rezervoara 28 mm
Radni pritisak 16,7 bar-a
Proračunski pritisak 17,2 bar-a
Ispitni pritisak – vodom 2,5 bar-a
Proračunska temperatura 40°C
Radna temperatura -40°C do 40°C
Sopstvena masa cca 134,770 kg

Dozvoljeno punjenje:

 • propana i mješavina sa propanom
 • butana

 

425.530 kg

487.800 kg


Spremnik je sastavljen zavarivanjem kriškastih segmenta od finozrnastog čelika oznake 1862ANb. Oslanja se na sedam cjevnih, potpornih stupova od čeličnih cijevi 610x11 mm. Svaki stup ima svoju osnovnu ploču, koja je učvršćena za betonsku podlogu.

Oprema kuglastog rezervoara /kom.
1. Inspekcijski otvor DN600 2
2. Sigurnosni ventil DN 6'' ASA 300 Lbs(1+1) 2
3. Ventil za punjenje i pražnjenje DN 100 NP 40 5
4. Ventil za punjenje i pražnjenje DN 80 NP 40 1
5. Ventil za odzračivanje DN 50 NP 40 1
6. Ventil za odmuljivanje DN 50 NP 40 2
7. Ventil protiv loma cijevi DN 100 NP 40 5
8. Ventil protiv loma cijevi DN 80 NP 40 1
9. Ventil protiv loma cijevi DN 50 NP 40 1
10. Ventil za kontrolu maksimalnog nivoa DN ¾ '' ASA 300 Lbs 1
11. Mjerač nivoa tečne faze DN 2'' ASA 300 Lbs 1
12. Manometar sa manometarskom slavinom 1
13. Termometar 1
14. Unutrašnje ljestvice 1
15. Spoljne stepenice sa platformom 1
16. Diferencijalni mjerač nivoa tečnosti 1

 

Otprema tečnog naftnog gasa

Otprema, kao i doprema tečnog naftnog gasa, se vrši kamionskim cisternama preko dva priključka s odgovarajućom armaturom za tečnu fazu i jedan priključak sa armaturom za parnu fazu.

Kontrola dopreme i otpreme tečnog naftnog gasa

Kontrola dopreme i otpreme tečnog naftnog gasa na kuglastom rezervoaru se mogla vršiti preko mjerača nivoa, koji je trenutno oštećen.

Kontrola dopreme i otpreme se može vršiti i sa postojećom mehaničkom auto-vagom u krugu naftnog terminala.

Instalacije

Sva manipulativna gasna oprema je povezana podzemnom cjevnom instalacijom na dubini od minimalno jedan metar, čije stanje treba ispitati tlačnim probama. Napajanje LPG terminala električnom energijom je sa elektro ormara, lociranog u portirskoj kući. Mreže podzemnih cijevi PPZ za pretakalište i kuglu je definisana dostupnim crtežima. Hidrantska mreža oko LPG terminala pravi zatvoren prsten i vezana je za PP stanicu i danas je u funkciji sa 10 l/min. za svaki od 9 hidranata. PP stanica se snadbdjeva vodom iz rezervoara kapaciteta 1400 m3 koji se dopunjava vodom iz gradskog vodovoda.

Protupožarna zaštita (PPZ)

Proces PPZ se može organizirati tako da se koriste usluge postojeće PP infrastrukture (slanje rashladne vode i srestva za gašenje) preko jedine PP pumpne stanice do pretakališta i LPG kuglastog spremnika, koji na sebi ima dvostruki cjevni prsten sa brizgaljkama. Alternativa je izgraditi u krugu LPG terminala manju, samostalnu PP pumpnu stanicu sa rezervoarom, sredstvom za gašenje i mješačem te postaviti cjevovod do centralnog rezervoara vode, udaljenog oko 60m od LPG rezervoara.
Mobilne vatrogasne aparate sa suhim kemijskim prahom u dovoljnom broju treba osigurati i održavati korisnik LPG terminala, a suglasno pravilnicima o PPZ i zahtjevima inspektora.

Objekti

Na 21 dunuma zemljišta LPG Terminala Mostar nalazi se oko 400m asfaltirane ceste.
Portirska kuća ima dvije prostorije od 12 i 5 m2 te WC i locirana je neposredno uz postojeću kapiju.
Objekat kompresorske stanice trenutno ima devastiran krov. Uzduž ograde Plinskog LPG terminala postoje stupovi rasvjete, a radioaktivni gromobran u centru terminala je u ispravnom stanju.

Additional information