Dobrodošli!

LPG terminali - Blažuj

LPG terminali Blazuj

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA LPG SKLADIŠTA U BLAŽUJU

Terminali Federacije d.o.o. u sklopu svoje podružnice, na oko 10% površine, posjeduju tzv. plinski LPG terminal.
Plinski LPG terminal Blažuj zauzima ukupnu površinu od 8500 m2. Željeznički kolosjek u dužini od oko 100 m u krugu LPG terminala je u dobrom stanju, ali trasu kolosjeka od željezničke stanice Blažuj do terminala bi trebalo ispitati i vjerovatno djelimično sanirati.

Opis:

 • Kuglasti spremnik tečnog plina – LPG

 • Metalna stepenišna konstrukcija do vrha spremnika

 • Pumpno kompresorska stanica

 • PP (protu-požarna) instalacija za autocisterne na pretakalištu

 • Šahtovi PP cjevne instalacije

 • Tri seta instalacija (a-c) za istakanje vagoncisterni

 • Željeznički kolosjek – odvojak samo za LPG

 • PP instalacija za istakalište vagoncisternih

 • Asfaltna cesta

 • R - Rasvjetni stubovi

 • H - Hidrantski priključci

 

Doprema tečnog naftnog gasa - LPG

 

Doprema tečnog naftnog gasa LPG se predviđa komionskim i vagonskim cisternama, i to s dvije instalacije za kamion-cisterne i tri zasebne istakačke instalacije za vagon-cisterne za istovremeno istakanje. Sva istakačka mjesta su opskrbljena PP (protupožarnom) instalacijom - cjevnim konzolama sa prskalicama.

Pumpno kompresorska stanica

 

Pumpno kompresorska stanica je smještene u metalnom kavezu, uključujući pumpe i kompresor sa svom potrebnom armaturom i sigurnosnom opremom. Pumpe tipa CHIRINGHELLIO, te kompresori TIGHT-CERI proizvođača iz Milana, Italija, zahtijevaju remont.

Skladištenje tečnog naftnog gasa

Za sklaldištenje tečnog naftnog gasa, propan/butan ili njihovih mješavina, koristi se kuglasti rezevoar kapaciteta 1000 m3 koji se nalazi u centru plinskog LPG Terminala i na koji se može popeti metalnom, stepenišnom konstrukcijom. Rezervoar je izrađen 1986. u kooperaciji kombinata Kraljevo i čehoslovačke firme VŽKG Ostrave.

 

Tehničke karakteristike kuglastog rezervoara

Nazivna zapremina zapremina

1000m3

Spoljni prečnik

12460 mm

Debljina zida rezervoara

30 mm

Radni pritisak

16,7 bar-a

Proračunski pritisak

17,2 bar-a

Ispitni pritisak – vodom

25 bar-a

Proračunska temperatura

40°C

Radna temperatura

-40°C do 40°C

Sopstvena masa cca

134,770 kg

Dozvoljeno punjenje

 • propana i mješavina sa propanom

 • butana

 

425.530 kg

487.800 kg

 

Rezervoar je sastavljen zavarivanjem 42 kriškasta, presovana, segmenta od čelika oznake 11.484.1. po češkom standardu. Oslanja se na osam pari cjevnih potpornih stupova od čeličnih, bešavnih cijevi 270x10 mm. Svaki par stubova ima svoju osnovnu ploču koja je anker vijcima učvršćena u betonski temelj.

 

Oprema koja se nalaziti u sklopu kuglastog rezervoara /kom.

1

Inspekcijski otvor DN600

2

2

Sigurnosni ventil DN 6'' ASA 300 Lbs(1+1)

2

3

Ventil za punjenje i pražnjenje DN 100 NP 40

5

4

Ventil za punjenje i pražnjenje DN 80 NP 40

1

5

Ventil za odzračivanje DN 50 NP 40

1

6

Ventil za odmuljivanje DN 50 NP 40

2

7

Ventil protiv loma cijevi DN 100 NP 40

5

8

Ventil protiv loma cijevi DN 80 NP 40

1

9

Ventil protiv loma cijevi DN 50 NP 40

1

10

Ventil za kontrolu maksimalnog nivoa DN ¾ '' ASA 300 Lbs

1

11

Mjerač nivoa tečne faze DN 2'' ASA 300 Lbs

1

12

Manometar sa manometarskom slavinom

1

13

Termometar

1

14

Unutrašnje ljestvice

1

15

Spoljne stepenice sa platformom

1

16

Diferencijalni mjerač nivoa tečnosti

1

 

Otprema tečnog naftnog gasa

Otprema tečnog naftnog gasa se vrši kamionskim cisternama preko dvije postojeće instalacije za pretakanje autocisterni.

Kontrola dopreme i otpreme tečnog naftnog gasa

Kontrola dopreme i otpreme tečnog naftnog gasa se vrši očitavanjem, prije i poslije pretakanja, mjernih uređaja koji su fiksno postavljeni na kuglasti rezervoar. Sva instalacija auto-vage već duže vrijeme je devastirana.

Additional information